TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili mer'i mevzuat hükümleri kapsamında ONP Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Metin, Aydınlatma ve Açık Rıza Metinlerinden müteşekkil olup birbirlerinin ayrılmaz parçalarını teşkil ederler. Şirket tarafından hazırlanmış olan “KVKK Aydınlatma Metni” ve “Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni” işbu Aydınlatma Metni’ni tamamlar niteliktedir. Şirket, yapmış olduğu ticari iletişim faaliyetleri ve sunduğu hizmetler nedeniyle elde ettiği verilerin, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla muhafazası ve hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almaktadır.


TANIMLAR

İşbu Aydınlatma ve Açık Rıza Metninde geçen; 

Alıcı: Tüketiciyi ya da meslekî veya diğer amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, 

Aracı Hizmet Sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan ve elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve siparişin teslimi amacıyla elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından elektronik ticaret hizmet sağlayıcı veya alıcıya sunulan her türlü hizmeti gerçek ve tüzel kişiyi,

Elektronik İletişim Adresi: Elektronik posta ve telefon numarası gibi elektronik ortamda münhasıran iletişim kurmayı sağlayan adresi, 

Elektronik İletişim Araçları: İnternet ve diğer iletişim ağları üzerinden iletilerin gönderilmesine, alınmasına veya saklanmasına imkân sağlayan bilgisayar, telefon, faks, otomatik arama makineleri gibi her türlü cihazı, 

Elektronik Ortam: Verilerin sayısallaştırılarak işlenmesi, saklanması ve iletilmesinin sağlandığı ortamı, 

Elektronik Ticaret: Fizikî olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti,

Hizmet Sağlayıcı veya Şirket: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan, Koşuyolu Mahallesi, Mahmut Yesari Caddesi No: 78 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim ONP Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni,

Ticari Elektronik İleti: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri,

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS): Ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan (https://hs.iys.org.tr/) URL adresli sistemi,

Ticari İletişim: Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, meslekî veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişimi,


İLKELER

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; 

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun 

• Doğru ve gerektiğinde güncel 

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için 

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Şirket’in aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik bilgileriniz (ad soyad), iletişim bilgileriniz (telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi), müşteri işlem bilgileriniz (işlem bilgileri ve tarihi) 


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE İŞLENME AMAÇLARI 

Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Şirket’imizin ürün ve hizmetlerinin doğrudan pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, faaliyetlerimizin, promosyonlarımızın, yeni ürünlerimizin tanıtılması için, reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işlenmektedir. 


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI VE HUKUKİ SEBEBİ

KVKK m. 5/2 uyarınca aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Tarafınıza ticari elektronik ileti yollayabilmemiz için bize ilettiğiniz veriler ise KVKK m. 5/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Şirketimiz sunucu ve veri saklama/depolama hizmetini yurtdışında mukim tedarikçiden almakta ve bu sebeple Şirket’in sunucuları yurtdışındadır. Bundan dolayı paylaştığınız kişisel verilerin yurt dışına aktarılmış olacaktır.


TİCARİ İLETİLERİN KAPSAMI VE GÖNDERİLME AMACI

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mer'i mevzuat uyarınca, Şirket tarafından vermekte olduğumuz hizmetler kapsamında, Şirket internet sitesi üzerinden temin edilen bilgileriniz doğrultusunda, onay vermeniz halinde herhangi bir iletişim aracı kullanarak tarafınıza gönderilecek ticari elektronik iletiler aracılığıyla (telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, mobil uygulamalar, sosyal medya platformları, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler) her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafınızla iletişime geçilebilecektir. İletide, haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması hâlinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilir.


ARACI HİZMET SAĞLAYICI KULLANILMASI

Şirket, önceden onayını aldığı alıcılara ticari elektronik iletileri kendisi gönderebileceği gibi Aracı Hizmet Sağlayıcılar vasıtasıyla da gönderebilir. Aracı Hizmet Sağlayıcı, elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve siparişin teslimi amacıyla elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından elektronik ticaret hizmet sağlayıcı veya alıcıya sunulan her türlü hizmeti sunar.


KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Şirket’in faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir. Kişisel verileriniz KVKK m. 28/I çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Özellikle yurt dışı seyahatleri içeren tur paketleri satın aldığınızda, kişisel verilerinizi aktarmamız gereken iş ortaklarımız ve ilgili üçüncü kişiler yurt dışında olabilmektedir. Şirket olarak kişisel verilerinizi hiçbir zaman kanuna aykırı surette yetkisiz üçüncü kişiler ile paylaşamamaktayız. Temel olarak kişisel verilerinizi paylaşabileceğimiz taraflar ve paylaşma sebepleri aşağıda özetlenmektedir.

 1. İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi (“İYS A.Ş.”) ile: İşlenen kişisel verileriniz, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca İYS’nin tasarımı, gerçekleştirilmesi, kurulumu ve idamesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı iştiraki olarak kurulan İYS A.Ş. ile paylaşılmaktadır.
 2. Aracı Hizmet Sağlayıcı ile: İşlemiş olduğumuz kişisel verileriniz, yalnızca aracılık hizmetinin sunulması ve geliştirilmesi amacıyla Aracı Hizmet Sağlayıcı ile paylaşılmaktadır. 
 3. Yetkili kamu kurumları, mahkemeler, idari merciler veya özel hukuk kişileri ile: Mer’i mevzuat kapsamında tabi olduğumuz yükümlülükler uyarınca rutin olarak veya talep üzerine veya tabi olduğumuz sigorta ve vergi mevzuatı nedeniyle yetkili kamu kurumları, mahkemeler, idari merciler ve/veya ilgili kuruluşlar ile işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilmektedir.

RIZANIN VERİLMESİ VE RET

Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla ya da İYS üzerinden alınabilir. İYS üzerinden alınan onaylarda ise olumlu irade beyanı ve elektronik iletişim adresi yer alır. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar. Alıcı reddetme hakkını İYS üzerinden de kullanabilir. Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz. Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafların ilgili mevzuatta yer alan reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez. Bu kapsamında ileti gönderilmesinden önce tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adresleri hizmet sağlayıcı tarafından İYS’ye kaydedilir ve İYS üzerinden alıcıların ret hakkını kullanıp kullanmadığı kontrol edilir. Şirket aldığı onayı, kendi mal veya hizmetleri ile birlikte olmak kaydıyla promosyon olarak sunulan mal ve hizmetler için de kullanabilir. Ancak bu promosyon ilişkisinin bir sözleşmeye bağlı olma şartı aranır.


RIZANIN GERİ ALINMASI

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mer'i mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla verebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Reddetme hakkınızı İYS üzerinden de kullanabilirsiniz.

KVKK kapsamında verdiğiniz açık rızanızı geri çekmeniz her zaman mümkün olup, rızayı geri çekmek için, [email protected] adresine veyahut [email protected] KEP adresine verdiğiniz açık rızayı geri çekmek istediğiniz verinin türüne, hangi amaç ve kapsamda işlendiğine ve açık rızayı ne zaman verdiğinize ilişkin açıklamalarınızı içerir e-posta atabilirsiniz


KAYITLARI SAKLAMA SÜRESİ

Hizmet Sağlayıcı ve/veya Aracı Hizmet Sağlayıcı onay/rıza kayıtlarını, rızanın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise ilgili mer'i mevzuat uyarınca kayıt tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle saklar. Talep edilmesi halinde bu kayıtlar Ticaret Bakanlığı'na sunulur.


İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 6. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 7. (v) ve (vi) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

HİZMET SAĞLAYICI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ticari Unvan : ONP Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres : Koşuyolu Mahallesi, Mahmut Yesari Caddesi No: 78 Kadıköy / İstanbul

Telefon : 444 10 31

Faks : 0216 408 11 44

E-posta : [email protected] 

KEP : [email protected]